Από το 1997 και μέχρι σήμερα, η Synarmosis s.a.. δίνει το στίγμα της συνέπειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, στον ανταγωνιστικό στίβο της ανάπτυξης ακινήτων, της κατασκευής και της συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Δημιουργημένη από καταξιωμένους στην αγορά επαγγελματίες, προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης των αναπτυξιακών-επενδυτικών τους σχεδίων, ιδιαίτερα δε, αυτών που αφορούν στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Με ιδιαίτερη προσήλωση στην παραγωγή μετρήσιμου αποτελέσματος, αναλαμβάνει δεσμευτικά συγκεκριμένες ευθύνες έναντι των πελατών της για τις λύσεις που προτείνει.

Integrated approach • Concrete result